Custodi per las immobiglias (100 %)

Arbeitgeber: Chanzlia cumünela da Segl,

Custodi per las immobiglias (100 %)


Per nossa SCOULA PRIMARA DA SEGL tscherchains nus per consequenza da la pensiun da nossa custodia actuela sül cumanzamaint da l’an da scoula 2021/2022, voul dir pels 1. avuost 2021 ün/üna

Custodi/-a per las immobiglias da scoula culla sela polivalenta

Lur lezchas

 • La realisaziun da lavuors da cunagir, chüra dal contuorn e servezzan d’inviern parziel
 • Mantegnimaint da l’immobiglia e da l‘implaunt
 • Respunsabilited pels indrizs tecnics
 • Sustegn tar occurenzas cumünelas, da la scoula u dad oters aint l’indriz da scoula
 • Accumpagnamaint logistic dad occurenzas e ster a disposiziun als divers ütiliseders da l’immobiglia da scoula
 • Coordinaziun/reservaziun da l’occupaziun da la sela polivalenta

Nus aspettains

 • Indschegn manuel e flair tecnic cun experienza scu custodi/-a u la prontezza dad ün perfecziunamaint in quist champ
 • Persunalited independenta, positiva e da granda respunsabilited cun möd da lavurer structuro ed al listess mumaint flexibel
 • Prontezza da’s lascher aint sün ün contuorn viv cun iffaunts e giuvenils, magistraglia, mainascoula ed ütiliseders externs
 • Relaziun amiaivla e stimabla cun iffaunts
 • Prontezza da lavurer tscherts temps irregulermaing
 • Prontezza dad esser domicilo a Segl
 • Bunas cugnuschentschas da la lingua rumauntscha e/u tudas-ch

Nus spordschains

 • Activited independenta e da granda respunsabilited
 • Introducziun vasta e cun chüra i’l champ dals obligs da la lavur
 • Ün bun clima da lavur cun ün team motivo e colleghiel
 • Abitaziun da custodi
 • Cundiziuns d’ingaschamaint actuelas

Annunzchas in scrit haun da gnir innoltredas fin als 10 da marz 2021.

Ch’Els s’adressan per ulteriuras infurmaziuns a la mnedra da scoula Laura Wallnöfer 079 313 71 83.

Nus ans allegrains sün Lur annunzcha!

Kontakt

Chanzlia cumünela da Segl,
Franziska Muggli
Via da Marias 93
7515 Sils/Segl Baselgia
franziska@sils.ch
Website